Gegevens met betrekking tot onze dienstverlening

Ons kantoor is gerechtigd volgende verzekeringsdistributiediensten te verstrekken:

de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over, het voorstellen van, het realiseren van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, of in het sluiten van verzekeringsovereenkomsten dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan, in het bijzonder in het geval van een schadegeval.

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4: Casco rollend spoorwegmaterieel; 5: Luchtvaartuigcasco; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 11: BA luchtvaartuigen; 12: BA zee- en binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: Krediet; 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

De regelgeving betreffende verzekeringsdistributie is van toepassing op ons kantoor

Hierdoor moeten alle verstrekkers van verzekeringscontracten, zich op loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van hun cliënten en deze laatsten voorzien met informatie die correct, duidelijk en niet misleidend is. Overeenkomstig deze gedragsregels voert ons kantoor een beleid met betrekking tot het voorkomen en beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsdistributie. U vindt hierover meer informatie op onze website (u vindt het adres hieronder vermeld). Een algemene beschrijving van ons belangenconflictenbeleid vindt u in bijlage.

Duurzaamheid

Op dit moment integreren wij zo goed als mogelijk de duurzaamheidsrisico’s in ons advies inzake verzekeringen met beleggingscomponent. De duurzaamheidsrisico’s zijn alle gebeurtenissen of omstandigheden op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoen, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kunnen veroorzaken. Wij houden rekening met deze duurzaamheidsrisico’s in die zin dat wij de informatie van de verzekeringsmaatschappij in dat verband ter beschikking stellen van de klant.

We houden in ons advies betreffende verzekeringen met beleggingscomponent geen rekening met de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. De duurzaamheidsfactoren zijn ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, de eerbiediging van de mensenrechten, de bestrijding van corruptie en van omkoping. Reden hiervoor is dat we nog niet over de nodige informatie kunnen beschikken nu de wetgeving terzake nog niet volledig is uitgerold.
In ons vergoedingsbeleid wordt geen vergoeding toegekend die een belangrijk negatief effect heeft op duurzaamheidsrisico’s.

Vergoedingen

Voor onze diensten van verzekeringsdistributie ontvangen wij een vergoeding van de verzekeringsonderneming. U vindt meer details hierover in ons beleid dat u als bijlage van dit document kunt vinden. Voor bijkomende vragen kan u terecht in ons kantoor of via het e-mailadres dat u hieronder vindt.

Volgende stappen

Om u advies te kunnen geven, stellen we een klantenfiche op en gaan we na wat uw verlangens en behoeften zijn. Indien dit advies een verzekering met een beleggingscomponent betreft, gaan we naast uw verlangens en behoeftes ook na hoe het is gesteld met uw kennis en ervaring op het vlak van verzekeringen met een beleggingscomponent. Ook gaan we na wat uw financiële situatie is, met inbegrip van uw vermogen om verliezen te dragen, uw beleggingsdoelstellingen en uw risicotolerantie, om ons in staat te stellen u de verzekeringen met een beleggingscomponent te kunnen aanbevelen, die voor u geschikt zijn en die stroken met uw financiële situatie en beleggingsdoelstellingen. Daarvoor zal u de vragen in de klantenfiche met betrekking tot het financieel overzicht dienen te beantwoorden en te ondertekenen.

Indien u vragen heeft, kan u ons bereiken op het volgende e-mailadres: info@tirionsdelcroix.be

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

Op uw verzoek bezorgen we u meer uitleg over onze klachtafhandelingsprocedure.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen, te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35. Tel. : 02/547 58 71 – Fax : 02/547 59 75 – www.ombudsman.as. Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, en is terug te vinden op www.fsma.be.

Download deze dienstverleningsovereenkomst hier als PDF.

Logo-Tirion-delcroixLogo-Tirion-delcroix
contact     klantenzone