AssurMIFID Gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels” en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen als Verzekeringsmakelaar.  Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

Voor al je vragen en problemen kan je in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

We zijn steeds bereikbaar via telefoon en e-mail. Bekijk onze contactgegevens. Voor meer informatie over ons kantoor raadpleeg deze pagina.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as  – www.ombudsman.as.

De toezichthoudende autoriteit kredietbemiddeling:
FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
Telefoon : 02/277.54.84
https://meldpunt.belgie.be/

 * wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten a/soak van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Deze tekst werd opgesteld door de beroepsfederaties voor verzekeringsmakelaars FVF, Brocom en Feprabel.

1. AANGEBODEN PRODUCTEN EN DIENSTEN

1.1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

“Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die
bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het
verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten
van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering
ervan”.

1.2. Nummers van de takken en de titulatuur
1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 4:
Casco rollend spoorwegmaterieel; 5: Luchtvaartuigcasco; 6: Casco zee- en binnenschepen; 7:
Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en
natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 11: BA
luchtvaartuigen; 12: BA zee- en binnenschepen; 13: Algemene BA; 14: Krediet; 15: Borgtocht;
16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen
niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en
geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met
beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met
beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.
1.3. Polisvoorwaarden: deze kunnen bij ons kantoor opgevraagd worden of via onze website
worden gedownload.

2. INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID

“De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen
voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe
ons kantoor hieraan invulling geeft”.

2.1 Wetgevend kader Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID -gedragsregels” van kracht. Zij
vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de
afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en
diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de
artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële
sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de
krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten,
wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te
stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van
verzekeringsbemiddeling. De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op
de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich
loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van
diensten van verzekeringsbemiddeling.

2.2 Welke belangenconflicten?
Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke
belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.
Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen
en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten
houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor.
Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart
gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad.
Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt ofverlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of
  transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de
  cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of
  van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • Situaties eigen aan ons kantoor

 

2.3 Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant
primeert. Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t.
  verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat
  zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een
  concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te
  weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken
  correct, duidelijk en niet misleidend is.
 • Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast
  en/of geactualiseerd worden.

 

2.4 Wat is de procedure?

 

2.5 Specifieke transparantie
Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen
bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen
van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met
ons contact op nemen voor meer informatie.

3. VERGOEDING

“Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van
de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.
Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons
kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons
kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze
website (coming soon). In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van
verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.”

Download deze gedragsregels hier als PDF.

Logo-Tirion-delcroixLogo-Tirion-delcroix
contact     klantenzone